Sunday, November 2, 2014

New York City Marathon 2014 Wheelchair Division

In the 2014 New York City Marathon this morning, some of the Wheelchair Division marathoners come up First Avenue.

New York City Marathon 2014 Wheelchair Division athletes

01330

No comments:

Post a Comment